Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Zgłoszenie podjęcia pracy


Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoba bezrobotna ma obowiązek zawiadomienia urzędu pracy w ciągu 7 dni o:
- podjęciu zatrudnienia lub
- podjęciu innej pracy zarobkowej (np. umowa-zlecenie, umowa o dzieło itp.),
- złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego lub utratę prawa do zasiłku (np. uzyskanie prawa do renty, emerytury i innych świadczeń ZUS, zmiany miejsca zamieszkania, uzyskiwania przychodów, uzyskanie prawa do zasiłku stałego, podjęcie szkolenia ze skierowania innej instytucji niż urząd pracy itp.)

Zgłoszenie podjęcia pracy, działalności gospodarczej można dokonać:

- w Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) stanowisko 15 i 16 w siedzibie Urzędu,
- pocztą – przesyłając oświadczenie
(wzór poniżej),  
- przesyłając  e-mail na adres: podjeciapracy@pup.poznan.pl
zawierający:

  • imie i nazwisko,
  • PESEL
  • datę podjęcia zatrudnienia/innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności.

 

Uwaga:

Bezrobotny posiadający prawo do zasiłku może złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

  • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj .

Bezrobotny, podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, może złożyć wniosek o:

·    refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej  pracy zarobkowej – szczegóły tutaj .

·    refundację kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną – szczegóły tutaj .

 

powrót

Dokumenty do pobrania:

Typ Opis Data
załącznik Oświadczenie dotyczące podjęcia zatrudnienia/innej pracy zarobkowej/rozpoczęcia działalności gospodarczej 2016-03-03 08:40:03
Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Magdalena Morze
Data publikacji: 17.01.2012 13:30
Liczba wyświetleń: 76848