Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Rejestracja osób bezrobotnych


 Rejestracja osób bezrobotnych

 Od 13 do 17 maja 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu uruchomi w ramach programu pilotażowego możliwość dokonywania przez osoby bezrobotne rejestracji przez Internet, za pośrednictwem strony: www.praca.gov.pl.

Na stronie www.praca.gov.pl mogą Państwo skorzystać z dwóch możliwości:
1.    Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy
Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.


2.    Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy
Ten rodzaj rejestracji nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w ustalonym terminie.

 

 

Osoba, która zamierza skorzystać z usług powiatowego urzędu pracy takich jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, czy wziąć udział w szkoleniu winna zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla swojego stałego lub czasowego miejsca zameldowania, a jeżeli nie jest zameldowana to w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.


Kryterium miejsca zameldowania nie odnosi się do osób, które chcą uzyskać status poszukującego pracy.

I KROK: Jak się zarejestrować Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu?
1.    Zgłosić się osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w godzinach pracy, poniedziałek 7.30-15.00, wtorek-piątek 7.30-14.30.
2.    W urzędzie, w holu A pobrać imienny bilet do rejestracji zawierające numer oraz orientacyjny czas rejestracji.
Rejestracja dla wszystkich klientów urzędu odbywa się według godziny określonej na bilecie

Od 27 maja 2013 roku wprowadzone zostaną zmiany zasad rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy ( wynikających z postanowień Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy - Dz. U. z 26.11.2012r. nr 1299). Zgodnie z planowanymi zmianami, aby dokonać rejestracji lub umówić termin rejestracji przez Internet konieczne będzie wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.  

II KROK: Obowiązkowe dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się
o rejestrację:

1.    dowód osobisty lub inny dokument tożsamości - paszport, prawo jazdy:

 • w przypadku paszportu należy mieć dodatkowo poświadczenie o zameldowaniu i numer PESEL,
 • w przypadku prawa jazdy - należy mieć dodatkowo potwierdzenie o wyrabianiu dowodu osobistego.

2.   oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia uczelni wyższej, albo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
3.    oryginały dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
4.    oryginały wszystkich świadectw pracy
5.    dokumenty potwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac
6. orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności w przypadku osoby niepełnosprawnej

7.   CV

8. w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkowo zaświadczenie o wysokości osiąganych wynagrodzeń brutto za poszczególne miesiące z wyłączeniem zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przypadającego przed dniem 01.01.1997r.,                                                                  
9. osoby, które posiadały lub posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej  (prowadziły lub zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej) przedstawiają:

 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające okresy opłacania składek na  ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
 • oryginał decyzji administracyjnej o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej UMiG jeżeli wykreślenie działalności nastąpiło przed 01.01.2012 r  *

 * Osoby, które zgłaszają się do rejestracji w następnym dniu po zawieszeniu lub wyrejestrowaniu działalności gospodarczej przedkładają potwierdzenie z Urzędu Miasta/Gminy o złożeniu wniosku.

10. osoby, które po ustaniu zatrudnienia pobierały zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenie rehabilitacyjne  albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, przedkładają zaświadczenie z ZUS potwierdzające:

 • okres wypłacania i kwotę podstawy naliczania:

     - zasiłku chorobowego
     - zasiłku  macierzyńskiego
     - zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego

     - świadczeń rehabilitacyjnych

 • okres wypłacania renty

11. osoby, które były zatrudnione w ramach umowy-zlecenie, przedstawiają  zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy oraz:

 • informację od zleceniodawcy o wysokości postawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za każdy miesiąc osobno  
 • rachunek do umowy - zlecenia albo druki ZUS RMUA  z dodatkową informacą od zleceniodawcy o składkach na Fundusz Pracy.

12.  osoby, które wykonywały pracę w ramach umowy o dzieło przedstawiają umowy lub zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania dzieła

13.osoby uprawione do pobierania renty rodzinnej przedkładają decyzję ZUS o jej przyznaniu

14. osoby zwolnione z zakładów karnych, aresztów śledczych przedstawiają:

 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego lub aresztu śledczego
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności z wysokością uzyskanych dochodów za każdy miesiąc pracy,
 •  postanowienie sądu o odbywaniu kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego.

UWAGA !!!
Rejestracji osób ubiegających się o zarejestrowanie jako bezrobotne lub poszukujące pracy nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia prawdziwości przekazanych danych. (podstawa prawna § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy- Dz. U. z 2012 r. nr 1299)


III KROK - Obsługa formalna
1. Każda osoba bezrobotna i poszukująca pracy po zarejestrowaniu otrzymuje terminarz wizyt, w którym wpisana jest data pierwszej wizyty u pośrednika pracy z określeniem miejsca tej wizyty oraz godziną.
2.  W sprawach dotyczących:

 • uzupełnienia dokumentów
 • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
 •  zmiany danych zawartych w aktach itp.

należy zgłosić się w pokojach 12 lub 13 ( hol A urzędu).

IV KROK - Pośrednictwo pracy
Więcej informacji na temat pośrednictwa pracy znajdziesz w zakładce pośrednictwo pracy

V KROK - Informacje dodatkowe

 • Zaświadczenia wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej, w pokoju 14 (hol A urzędu) w godzinach od 8.00 do 13.00.
 • Podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej należy zgłaszać w pok. 11. lub pocztą elektroniczną: podjeciapracy@pup.poznan.pl (załączając oświadczenie zawierające pełne dane osobowe oraz datę podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności)

Więcej informacji można uzyskać w Informacji Urzędu tel. 61 8345 679

powrót Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Magdalena Morze
Data publikacji: 26.03.2009 12:54
Liczba wyświetleń: 242897