Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Środki na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że od dnia dzisiejszego do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy, z rezerwy Ministra oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (EFS WRPO). Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 15.000 zł i do końca 2015 roku nie planuje się wyższej kwoty dofinansowania.

Spośród złożonych wniosków przyznane zostaną łącznie 52 dotacje osobom bezrobotnym spełniającym kryteria udziału w powyższych projektach.

Uwaga – wnioski już złożone, które nie zostały dotychczas zrealizowane ze względu na brak środków, a spełniają kryteria udziału w projektach oraz pozostałe kryteria formalne i merytoryczne, zostaną uwzględnione bez potrzeby ponownego składania.

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
 • kolejność złożenia wniosku,
 • kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej.

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Kancelarii Urzędu (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne, tj. złożone z wszystkimi wymaganymi załącznikami i prawidłowo sporządzone, w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2015 roku.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej konsultacji i sprawdzenia przygotowanych dokumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości (Poznań, ul. Klasztorna 16, codziennie od 9.00 do 15.00, tel. 61 853 21 86).

Informacji udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości w pokoju 16 lub telefonicznie pod numerem 61 8345684, 61 8345702 i 61 8345704.

Aktualne Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.pup.poznan.pl (Informacje dla bezrobotnych – zakładka Środki na podjęcie działalności gospodarczej).

_________________________________________________________________________

Jedną z form pomocy jaką oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

O środki na podjęcie działalności gospodarczej z PUP w Poznaniu może ubiegać się osoba:

 • bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu,
 • będąca absolwentem centrum integracji społecznej (CIS) lub absolwentem klubu integracji społecznej (KIS),
 • która zamierza uruchomić własną firmę na terenie powiatu poznańskiego lub miasta Poznania,
 • która nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • która spełnia pozostałe warunki zawarte w „Zasadach przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej”.

Aby ubiegać się o środki należy złożyć:

 1. wniosek,
 2. załączniki do wniosku:
 • plan przedsięwzięcia,
 • dokument dotyczący lokalizacji planowanej działalności,
 • dokumenty potwierdzające przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej,
 • dokumenty dotyczące zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych środków (w formie poręczenia cywilnego lub blokady środków na rachunku bankowym),
 • inne wymagane dokumenty (według załączników we wniosku).

Składanie i etapy realizacji wniosku:

Osoby ubiegające się o środki na podjęcie działalności gospodarczej składają wniosek wraz z kompletem dokumentów w kancelarii Urzędu (pok.104). Uwzględniane są wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone.

Procedura oceny wniosku jest dwuetapowa:

1 etap - ocena formalno-merytoryczna wniosku, którą Urząd dokonuje w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku,

2 etap - skierowanie osoby bezrobotnej na szkolenie z zakresu prowadzenia własnej firmy, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem przyznania środków.

Po zakończeniu powyższej procedury następuje podpisanie stosownej umowy i rejestracja działalności gospodarczej. 

Do czego zobowiązuje umowa?

Umowa, którą osoba bezrobotna zawiera z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu szczegółowo określa obowiązki osoby otrzymującej pomoc, w tym m.in. obowiązek: prawidłowego wydatkowania i rozliczenia otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem i specyfikacją wydatków ujętą we wniosku w terminach wskazanych w umowie, niepodejmowania zatrudnienia i niezawieszania prowadzenia działalności w okresie trwania umowy, prowadzenia działalności gospodarczej nieprzewrawnie przez 12 miesięcy oraz przedstawienia po upływie tego okresu dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności przez wymagany okres (zaświadczenia z ZUS i US). Wypełnienie tych i pozostałych zobowiązań umowy jest gwarantem bezzwrotnego charakteru pomocy. 

Więcej informacji można uzyskać: - telefonicznie pod numerami: 61 8345684, 61 8345702 lub 61 8345704.

Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywa się w oparciu o: „Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu”.

powrót

Dokumenty do pobrania:

Typ Opis Data
załącznik Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu - regulamin obowiązujący w 2015 roku 2015-01-20 10:14:14
załącznik Wniosek - formularz obowiązujacy w 2015r. 2015-08-11 15:27:58
załącznik Plan przedsięwzięcia (biznesplan) - załącznik do wniosku 2015-01-20 09:34:12
załącznik Oświadczenie Wnioskodawcy oraz Informacja Wnioskodawcy - załączniki do wniosku na formularzach obowiązujących w 2015r. 2015-01-20 09:35:31
załącznik Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Wnioskodawcy - załącznik do wniosku na formularzu obowiązującym w 2015 roku 2015-01-20 09:37:13
załącznik Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Poręczyciela - załącznik do wniosku na formularzu obowiązującym w 2015 roku 2015-01-20 09:38:14
załącznik Umowa użyczenia lokalu - wzór do wykorzystania 2015-01-20 09:38:54
załącznik Informacja - wymagane dokumenty dotyczące przedstawionych form zabezpieczenia - formularz informacyjny o rodzaju wymaganych dokumentów w zależności od formy zabezpieczenia i źródła dochodu poręczycieli (obowiązujące w 2015 roku) 2015-01-20 09:43:22
załącznik Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela (dotyczy poręczyciela pozostającego w zatrudnieniu) - formularz obowiązujący w 2015 roku 2015-01-20 09:44:41
załącznik Oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą o dochodach w 2014 roku - dotyczy poręczyciela prowadzącego działalność jako osoba fizyczna lub w formie spółki cywilnej 2015-01-20 09:46:51
załącznik Oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą o dochodach w 2015 roku - dotyczy poręczyciela prowadzącego działalność jako osoba fizyczna lub w formie spółki cywilnej 2015-01-20 09:47:17
załącznik Oświadczenie poręczyciela o dochodach z tytułu najmu lokali w roku 2014 - dotyczy poręczyciela osiągającego dochody z tytułu najmu lokali 2015-01-20 09:48:54
załącznik Oświadczenie poręczyciela o dochodach z tytułu najmu lokali w roku 2015 - dotyczy poręczyciela osiągającego dochody z tytułu najmu lokali 2015-01-20 09:49:21
załącznik Oświadczenie poręczyciela o dochodach z gospodarstwa rolnego w roku 2014 - dotyczy poręczyciela prowadzącego gospodarstwo rolne 2015-01-20 09:51:34
załącznik Oświadczenie poręczyciela o dochodach z gospodarstwa rolnego w roku 2015 - dotyczy poręczyciela prowadzącego gospodarstwo rolne 2015-01-20 09:52:08
załącznik Oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą o niezaleganiu z opłatami - formularz obowiązujący w 2015 roku 2015-01-20 09:54:41
załącznik Oświadczenie poręczyciela osiągajacego dochody z tytułu najmu lokali o niezaleganiu z opłatami - formularz obowiązujący w 2015 roku 2015-01-20 09:56:03
załącznik Oświadczenie poręczyciela prowadzącego gospodarstwo rolne o niezaleganiu z opłatami - formularz obowiązujący w 2015 roku 2015-01-20 09:57:37
załącznik Wzór umowy o dofinansowanie obowiazujący w 2015r. - dokument nie stanowi załącznika do wniosku 2015-08-11 15:29:43
załącznik Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012r. 2012-05-16 14:47:54
załącznik Rozporządzenie MPiPS z dnia 24 czerwca 2014r. 2015-01-20 10:05:19
załącznik Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407 z dnia 18 grudnia 2013r. 2015-01-20 10:10:39
Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Izabela Czyż
Data publikacji: 11.03.2009 10:12
Liczba wyświetleń: 295216