Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Środki na podjęcie działalności gospodarczej


W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w okresie od dnia 10.09.2014r. do dnia 22.09.2014r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach pozyskanych środków przyznanych zostanie 40 dotacji. Aktualna kwota dofinansowania wynosi 20.000 zł.

O powyższe dofinansowanie mogą ubiegać się osoby bezrobotne, które zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 674, z późn. zm) znajdują się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy tj.:

1) bezrobotni do 30 roku życia,

2) bezrobotni długotrwale,

3) bezrobotni powyżej 50 roku życia,

4) bezrobotni korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,

5) bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

6) bezrobotni niepełnosprawni.

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1)    spełnianie przez wnioskodawcę określonych powyżej kryteriów doboru kandydatów do udziału w programie,

2)    kolejność złożenia wniosku,

3)    kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej.

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Kancelarii Urzędu (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne, tj. z wszystkimi wymaganymi załącznikami, i prawidłowo sporządzone, złożone we wskazanym powyżej terminie i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Informacji udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości w pokoju 16 lub telefonicznie pod numerem 61 8345684 lub 61 8345702. Aktualne Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania poniżej.

 

 

 

Jedną z form pomocy jaką oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

O środki na podjęcie działalności gospodarczej z PUP w Poznaniu może ubiegać się osoba:

 • bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu,
 • będąca absolwentem centrum integracji społecznej (CIS) lub absolwentem klubu integracji społecznej (KIS),
 • która zamierza uruchomić własną firmę na terenie powiatu poznańskiego lub miasta Poznania,
 • która nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • która spełnia pozostałe warunki zawarte w „Zasadach przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej”.

Aby ubiegać się o środki należy złożyć:

 1. wniosek,
 2. załączniki do wniosku:
 • plan przedsięwzięcia,
 • dokument dotyczący lokalizacji planowanej działalności,
 • dokumenty potwierdzające przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej,
 • dokumenty dotyczące zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych środków (w formie poręczenia cywilnego lub blokady środków na rachunku bankowym),
 • inne wymagane dokumenty (według załączników we wniosku).

Składanie i etapy realizacji wniosku:

Osoby ubiegające się o środki na podjęcie działalności gospodarczej składają wniosek wraz z kompletem dokumentów w kancelarii Urzędu (pok.104). Uwzględniane są wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone.

Procedura oceny wniosku jest dwuetapowa:

1 etap - ocena formalno-merytoryczna wniosku, którą Urząd dokonuje w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku,

2 etap - skierowanie osoby bezrobotnej na szkolenie z zakresu prowadzenia własnej firmy, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem przyznania środków.

Po zakończeniu powyższej procedury następuje podpisanie stosownej umowy i rejestracja działalności gospodarczej. 

Do czego zobowiązuje umowa?

Umowa, którą osoba bezrobotna zawiera z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu szczegółowo określa obowiązki osoby otrzymującej pomoc, w tym m.in. obowiązek: prawidłowego wydatkowania i rozliczenia otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem i specyfikacją wydatków ujętą we wniosku w terminach wskazanych w umowie, niepodejmowania zatrudnienia i niezawieszania prowadzenia działalności w okresie trwania umowy, prowadzenia działalności gospodarczej nieprzewrawnie przez 12 miesięcy oraz przedstawienia po upływie tego okresu dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności przez wymagany okres (zaświadczenia z ZUS i US). Wypełnienie tych i pozostałych zobowiązań umowy jest gwarantem bezzwrotnego charakteru pomocy. 

Więcej informacji można uzyskać: - telefonicznie pod numerami: 61 8345684 lub 61 8345702.

Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywa się w oparciu o: „Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu”.

powrót

Dokumenty do pobrania:

Typ Opis Data
załącznik Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu – regulamin obowiązujący w 2014 roku 2014-01-30 10:45:33
załącznik Wniosek – formularz obowiązujący w 2014 roku 2014-01-30 10:45:18
załącznik Plan przedsięwzięcia (biznes plan) – załącznik do wniosku 2014-01-30 10:45:00
załącznik Oświadczenie Wnioskodawcy oraz Informacja Wnioskodawcy – załączniki do wniosku na formularzach obowiązujących w 2014 roku 2014-01-30 10:44:45
załącznik Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Wnioskodawcy – załącznik do wniosku na formularzu obowiązującym w 2014 roku 2014-01-30 10:44:31
załącznik Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Poręczyciela – załącznik do wniosku na formularzu obowiązującym w 2014 roku 2014-01-30 10:44:08
załącznik Umowa użyczenia lokalu – wzór do wykorzystania 2014-01-30 10:42:47
załącznik Informacja – wymagane dokumenty dotyczące przedstawionych form zabezpieczenia – formularz informacyjny o rodzaju wymaganych dokumentach w zależności od formy zabezpieczenia i źródła dochodu poręczycieli (obowiązujące w 2014 roku) 2014-01-30 10:42:28
załącznik Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela (dotyczy poręczyciela pozostającego w zatrudnieniu) – formularz obowiązujący w 2014 roku 2014-01-30 10:42:00
załącznik Oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą o dochodach w roku 2013 – dot. poręczyciela prowadzącego działalność jako osoba fizyczna lub w formie spółki cywilnej 2014-01-30 10:39:29
załącznik Oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą o dochodach w roku 2014 – dot. poręczyciela prowadzącego działalność jako osoba fizyczna lub w formie spółki cywilnej 2014-01-30 10:39:09
załącznik Oświadczenie poręczyciela o dochodach z tytułu najmu lokali w roku 2013 – dot. poręczyciela osiągającego dochody z tytułu najmu lokali 2014-01-30 10:38:26
załącznik Oświadczenie poręczyciela o dochodach z tytułu najmu lokali w roku 2014 – dot. poręczyciela osiągającego dochody z tytułu najmu lokali 2014-01-30 10:38:05
załącznik Oświadczenie poręczyciela o dochodach z gospodarstwa rolnego w roku 2013 – dot. poręczyciela prowadzącego gospodarstwo rolne 2014-01-30 10:37:39
załącznik Oświadczenie poręczyciela o dochodach z gospodarstwa rolnego w roku 2014 – dot. poręczyciela prowadzącego gospodarstwo rolne 2014-01-30 10:36:29
załącznik Oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą o niezaleganiu z opłatami – formularz obowiązujący w 2014 roku 2014-01-30 10:36:00
załącznik Oświadczenie poręczyciela prowadzącego gospodarstwo rolne o niezaleganiu z opłatami – formularz obowiązujący w 2014 roku 2014-01-30 10:35:34
załącznik Oświadczenie poręczyciela osiągającego dochody z tytułu najmu lokali o niezaleganiu z opłatami – formularz obowiązujący w 2014 roku 2014-01-30 10:35:04
załącznik Umowa o dotację – wzór 2014-01-30 10:34:16
załącznik Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012r. 2012-05-16 14:47:54
załącznik Rozporządzenie Komisji WE nr 1998 z dnia 15 grudnia 2006r. 2012-02-06 10:57:45
załącznik Rozporządzenie Komisji WE nr 875 z dnia 24 lipca 2007r. 2012-02-06 10:58:10
Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Izabela Czyż
Data publikacji: 11.03.2009 10:12
Liczba wyświetleń: 246062