Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne


Jedną z form pomocy jaką oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zarejestrowanym osobom niepełnosprawnym jest udzielanie jednorazowo wsparcia (ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości nie przekraczającej 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.


O środki może ubiegać się:
- tylko osoba niepełnosprawna zamieszkała na terenie powiatu poznańskiego,
- osoba zarejestrowana w Powiatowym Przędzie Pracy w Poznaniu jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
- osoba, która zamierza uruchomić działalność na terenie powiatu poznańskiego,
- osoba, która nie prowadziła i nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz nie była członkiem spółdzielni socjalnej.

 
Aby otrzymać środki należy:

- złożyć kompletny wniosek
- dołączyć do wniosku:
• plan przedsięwzięcia ze uwzględnieniem przewidywanych efektów ekonomicznych,
• dokument dotyczący lokalizacji planowanej działalności,
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy,
• dokument potwierdzający niepełnosprawność,
• dokumenty dotyczące zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych środków (w formie poręczenia cywilnego lub blokady rachunku bankowego).

 
Termin składania i etapy realizacji wniosku
Wnioski wraz z kompletem dokumentów są składane w terminach wyznaczonych przez Dyrektora Urzędu. Wniosek jest sprawdzany pod względem rachunkowym i formalnym.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawca jest informowany o nich w ciągu 14 dni i jest wzywany do ich usunięcia w terminie 14 dni. W terminie do 30 dni po usunięciu nieprawidłowości wniosek podlega ocenie merytorycznej. Osoba, której wniosek został oceniony pozytywnie jest kierowana na kurs dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem przystąpienia do negocjacji warunków umowy o przyznanie środków na podjecie działalności, w tym kwoty i jej przeznaczenia. Umowa jest zawierana w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji.

 
Do czego zobowiązuje umowa o przyznanie dotacji?

Umowa szczegółowo określa obowiązki osoby otrzymującej pomoc w szczególności zobowiązanie do prawidłowego wydatkowania i rozliczenia otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem na zakupy określone w protokole z negocjacji, umożliwienia przeprowadzenia czynności kontrolnych w trakcie działalności, prowadzenia działalności przez okres 24 miesięcy oraz przedstawienia po tym okresie dokumentów prowadzających jej prowadzenia (zaświadczenia z ZUS, KRUS i US). Prawidłowe wypełnienie warunków określonych w umowie i szczegółowych zasadach jest podstawą bezzwrotnego charakteru pomocy.

 Więcej informacji można uzyskać:
- pod numerem telefonu: 061 8-345-684, 061 8-345-704,
- osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami miasta Poznania w tej sprawie mogą kontaktować się z Oddziałem Integracji Osób NIepełnosprawnych i Pełnomocnika d/s Osób Niepełnosprawnych Poznań ul. 3 Maja 46, tel. 87 85 824, 87 85 825.

 

 

 

powrót

Dokumenty do pobrania:

Typ Opis Data
załącznik Zasady przyznawania wniosków 2016r. 2016-05-23 09:19:56
załącznik Oświadczenie i informacja osoby niepełnosprawnej (2016) 2016-05-23 09:18:48
załącznik Wniosek wzór 2016r. 2016-05-23 09:19:25
załącznik Oświadczenie - spóldzielnia socjalna (2016) 2016-05-23 09:18:14
załącznik Załączniki do wniosku (2016) 2016-07-25 12:04:11
załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2016-05-23 09:17:25
załącznik Plan przedsięwzięcia spóldzielnia socjalna 2016-05-23 09:14:53
załącznik Plan przedsięwzięcia - działalność indywidualna 2016-05-23 09:15:33
załącznik Informacja o spółdzielni socjalnej (2016) 2016-05-23 09:14:20
załącznik Przewidywane efekty ekonomiczne - załącznik do planu przedsięwzięcia spóldzielnia socjalna 2016-05-23 09:12:48
załącznik Przewidywane efekty ekonomiczne - załącznik do planu przedsięwzięcia działalność indywidualna 2016-05-23 09:13:45
załącznik Wykaz dokumentów dotyczących zabezpieczenia (2016) 2016-05-23 09:07:41
załącznik Rozporządzenie MPiPS z 17 października 2007r. 2016-05-23 09:06:04
załącznik Rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 2016-05-23 09:04:43
załącznik Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. 2016-05-23 09:01:39
załącznik Rozporządzenie Komisji UE nr 1408/2013 2016-05-23 09:04:03
Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Magdalena Morze
Data publikacji: 02.03.2009 13:57
Liczba wyświetleń: 25859